ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

SERAGAZI DOĞRULAYICI KURULUŞLARA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR HANGİ EVRAK BİLGİ BELGELERİ SUNMALARI GEREKİR NEDİR?

Seragazı Doğrulayıcı Kuruluşlara Başvuru Nasıl Yapılır ?

Seragazı Emisyon Raporlarını Doğrulatacak Firmalar İşletmeler Seragazı Doğrulayıcı Kurum ve Kuruluşlara başvurularda izleyecekleri yol ve başvurularda sunmaları gereken bilgi belgeler aşağıda açıklanmıştır. 
Başvuru öncesi İşletme Seragazı Doğrulayıcı Kuruluşa 
 • Tesisin Lokasyonunu 
 • Yaptığı Faaliyetler Üretim ve Kapsamı
 • İzleme Yöntemi 
 • Tesis Kategorisi 
 • Kademe Gereksinimleri 

 gibi bilgileri sunmak zorundadır. 

Seragazı Doğrulayıcı Kuruluşlara Hangi Evrak Doküman Bilgi Belgeleri Sunmak Gerekir ?

Bu bilgiler ışığında Seragazı Doğrulayıcı kuruluş bir sözleşme hazırlayarak İşletmeye sunar ve Sözleşme karşılıklı onaylandıktan sonra İşletme Seragazı Doğrulayıcı Kuruluşa aşağıdaki bilgi belge ve verakları sunamk zorundadır. 
 • Seragazı İzleme planının onaylı en güncel sürümü, varsa Bakanlıkça onaylı diğer sürümler ve Bakanlık onayının alındığına dair kanıt belgeler,
 • İşletmenin veri akış faaliyetlerinin tanımı,
 • İşletmenin, Seragazı İzleme ve Raporlama Tebliğinde belirtilen risk değerlendirmesi ve toplam kontrol sistemine ilişkin hususlar,
 • Veri akış faaliyetleri ve kontrol faaliyetlerine ilişkin prosedürler de dahil olmak üzere, izleme planında yer alan prosedürler,
 • Varsa, tesisin sera gazı emisyon raporu,
 • Varsa, İzleme ve Raporlama Tebliği uyarınca hazırlanmış ve Bakanlık tarafından onaylanmış örnekleme planı,
 • Raporlama dönemi sırasında Seragazı izleme planında değişiklikler yapılmışsa, Seragazı İzleme ve Raporlama Tebliği uyarınca tüm bu değişikliklere ilişkin kayıtlar,
 • İzleme ve Raporlama Tebliğinin 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan rapor,
 • Bir önceki yılda farklı bir doğrulayıcı kuruluş ile doğrulama faaliyeti yürütüldüyse, söz konusu yıla ait doğrulama raporu,
 • Bakanlıkla yapılan tüm ilgili yazışmalar, özellikle, izleme planı değişikliklerinin bildirilmesiyle ilgili olan bilgi ve belgeler,
 • İzleme ve raporlama için kullanılan veri tabanları ve veri kaynakları hakkında bilgi,
 • Doğrulamanın planlanması ve yürütülmesi için gereken ilgili diğer bilgi ve belgeler.
 • İşletme, yukarıda yer alan bilgi ve belgelerin temin edilmesi ve doğrulama süreçleri ile ilgili tüm sahalara erişim izni vermekle yükümlüdür.
Not: Sera gazı İzleme Planlarını ve Sera Gazı Emisyon Raporlarını doğrulatmak siteyen firmalar Bize Sera Gazı Doğrulama Başvuru Linkinden yapabilir )