ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirlenme ve Değerlendirme Süreci

Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonu Nedir (Önemli Dolaylı GHG emisyonu)

Kuruluş tarafından belirlenen önem kriterlerine uygun olarak ölçülmüş ve bildirilmiş Dolaylı GHG emisyonlarına Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonları denir.

 Not: ISO 14064-1 2006 Versiyonunda Tesisin Hangi Emisyonları Dahil edeceğini kendi belirliyordu. Genellikle Tesisler Dolaylı Emisyonların hesaplanmasından kaçınıyor ve Değerlendirme Dışında tutuyordu. Bu Yeni Versiyon ile birlikte Dolaylı Sera Gazı Emisyonları tesisin isteğine bağlı olarak hariç bırakılamıyor.

 ISO 14064-1 2018 Standardına göre Kuruluş, sera gazı envanterine hangi dolaylı emisyonların dahil edileceğini belirlemek için bir süreç uygulamalı ve dokümante etmelidir.

Bu sürecin bir parçası olarak kuruluş, sera gazı envanterinin amaçlanan kullanımını dikkate alarak dolaylı emisyonların önemi için önceden belirlenmiş kendi kriterlerini tanımlamalı ve açıklamalıdır.

 Kullanım amacı ne olursa olsun, önemli miktarlarda dolaylı emisyonları dışlamak veya uygunluk yükümlülüklerinden kaçınmak için kriterler kullanılmamalıdır.

 Kuruluş, bu kriterleri kullanarak, önemli olanları seçmek için dolaylı sera gazı emisyonlarını tanımlayacak ve değerlendirecektir.

 • Kuruluş, bu önemli dolaylı emisyonları ölçmeli ve raporlamalıdır.
 • Önemli dolaylı emisyonların hariç tutulması gerekçelendirilecektir.
 • Önem değerlendirme kriterleri arasında emisyonların büyüklüğü / hacmi, kaynaklar / yutaklar üzerindeki etki seviyesi, bilgiye erişim ve ilgili verilerin doğruluk seviyesi (organizasyon ve izlemenin karmaşıklığı) yer alabilir.
 • Bir risk değerlendirmesi veya diğer prosedürler (örn. Alıcı gereksinimleri, düzenleyici gereklilikler, ilgili tarafların endişeleri, operasyon ölçeği, vb.) kullanılabilir.
 • Önem derecesini değerlendirme kriterleri periyodik olarak revize edilebilir. Kuruluş, revizyonlarla ilgili dokümante edilmiş bilgileri saklamalıdır.
 • Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarından Hangilerinin Raporlama Sınırlarına dahil edileceği bir Önem Değerlendirme Süreci ile belirlenmeli.
 • Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını belirlemek için Değerlendirme Kriterleri ve Değerlendirme Süreci için yazılı kurallar oluşturulmalı ve Dokümante edilmeli.
 • Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarının Hariç bırakılanlar gerekçelendirilecek yani neden alternatif bir yöntem uygulanmadığı açıklanmalı ve yapılan açıklamaları destekleyecek analizler ortaya konulmalıdır.
 • Bütün Dolaylı Sera Gazı Emisyon kategorileri Doğrudan Sera Gazı Emisyonlarında olduğu gibi alt sınıflara ayrılmalıdır.

 

Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirleme Süreci Nasıl Uygulanacak.

Kuruluşlar, önemli dolaylı emisyonları belirlemek, değerlendirmek ve seçmek için aşağıdaki süreci kullanmalıdır.

 
1-Sera Gazı Envanterinin Kullanım Amacını Tanımlayın

 • Kullanım amacı,
 • Düzenleyici veya gönüllü ifşa düzenlerini,
 • Kamu taahhüdünü,
 • Emisyon ticareti planlarını,
 • Bir kuruluşun emisyonların ve / veya ortadan kaldırmaların azaltılmasına yönelik performans ve ilerleme izleme sistemini,
 • Azaltma programlarını,
 • Bir kuruluşun yıllık raporunu,
 • Yatırımcıların bilgilerini,
 • Karbon riskler veya fırsatlar ve durum tespiti raporu

tanımlamasını içerebilir.

 

 2- Envanterin kullanım amacı ile tutarlı olarak dolaylı emisyonların önemini değerlendirmek için kriterler tanımlayın

2.1 Bu Standardın İlke ve Prensiplerinin  Kriterleri belirlemek için nasıl uygulanabileceğini düşünün.

 - Uygunluk: Hedeflenen kullanıcıların (örneğin müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar, hükümetler, STK'lar) ihtiyaçlarını kendi başlarına veya diğer kaynaklarla birlikte karşılamak için hangi dolaylı emisyonların veya azaltmaların seçilmesi gerektiğini düşünün.

 - Tamlık: Envanterin ilgili tüm kaynakları içermesi için envantere hangi dolaylı emisyonların ve azaltmaların dahil edilmesi gerektiğini düşünün.

 - Tutarlılık: Bir kullanıcının anlamlı karşılaştırmalar yapması için dolaylı emisyonların ve azaltmaların dahil edilmesinin gerekli olup olmadığını düşünün (örneğin, envanterdeki sera gazı ile ilgili bilgiler).

 - Doğruluk: Envanter toplamlarının belirsizlikten makul ölçüde uzak olması için dolaylı emisyonların ve azaltımların tek başına veya diğer kaynaklarla birlikte dahil edilmesinin gerekli olup olmadığını düşünün.

 - Şeffaflık: Dolaylı emisyonların ve azaltmaların, açıklama ve gerekçe olmaksızın hariç tutulmasının, hedeflenen kullanıcıların makul bir güvenle karar vermesini engelleyip engellemediğini değerlendirin.

  

2.2 Dolaylı emisyonların önemini değerlendirmek için kullanılan kriterler

 Aşağıda belirtilen Kriterlerin hepsi, bir veya birden fazlası bir kuruluş için Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarının değerlendirilmesi için yeterli kriter olabilir.

Birden Fazla Kriter uygulanacak ise bu kriterlerin bir kombinasyonu şeklinde uygulanabilir.

 - Büyüklük:Sayısal olarak önemli olduğu varsayılan dolaylı emisyonlar veya azaltmalar.

 - Etki seviyesi:Kuruluşun emisyonları ve azaltımları izleme ve azaltma becerisine sahip olma derecesi (örneğin enerji verimliliği, eko-tasarım, müşteri katılımı, iş tanımları).

 - Risk veya fırsat: Kuruluşun riske maruz kalmasına katkıda bulunan dolaylı emisyonlar veya uzaklaştırmalar (örn. Finansal, düzenleyici, tedarik zinciri, ürün ve müşteri, dava, itibar riskleri gibi iklimle ilgili riskler) veya iş fırsatları (örn. Yeni pazar, yeni iş modeli).

 - Sektöre özel rehberlik:Sektöre özel rehber tarafından sağlandığı üzere, iş sektörü tarafından önemli kabul edilen sera gazı emisyonları.

 - Dış kaynak kullanımı: Genellikle temel iş faaliyetleri olan dış kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan dolaylı emisyonlar ve uzaklaştırmalar.

 - Çalışan katılımı:Çalışanları enerji kullanımını azaltmaya motive edebilecek veya iklim değişikliği konusunda ekip ruhunu birleştirebilecek dolaylı emisyonlar (örneğin enerji tasarrufu teşvikleri, araba paylaşımı, dahili karbon fiyatlandırması).

 

3. Dolaylı emisyonların belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Dolaylı emisyonların her kategorisi için, dahili ve harici uzmanlar, sektöre özgü sera gazı kılavuzu, literatür incelemesi veya üçüncü taraf veritabanı gibi kaynakları kullanarak, ayrıntılı hesaplama yapmadan bir tarama adımı olarak dolaylı emisyonları tanımlayın ve değerlendirin.

 Tanımlama ve değerlendirme işleminde Dolaylı Sera Gazı Emisyonları için tahmini Emisyon hesaplamaları yapılarak büyüklükleri belirlenebilir.

 

4. Önemli dolaylı emisyonları seçmek için kriterleri uygulayın

Kuruluşlar önceden tanımlanmış kriterleri uygulayarak dolaylı emisyonların ve azaltmaların önemini belirler.

Çoğu durumda, kriterlerin belirli bir dolaylı emisyon veya uzaklaştırma kaynağına uygulanması, emisyonun veya ortadan kaldırmanın önemli olup olmadığının net bir şekilde belirlenmesiyle sonuçlanır.

Bazı durumlarda (yani kriterler sayısal olmaktan ziyade niteliksel ise), kriterlerin uygulanması, dolaylı emisyonların veya azaltımların kaynağının önemli olup olmadığının açık bir şekilde belirlenmesine yol açmayabilir.

Sonuç olarak, kriterlerin daha derin analizi yardımcı olabilir.