ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Kategori 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Doğrudan GHG emisyonu)

Doğrudan sera gazı emisyonları, kuruluş sınırları içindeki ve kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından meydana gelir.

Doğrudan Emisyonlar Bu kaynakların çeşitliliğine göre Alt Sınıflara ayrılır. Envanter oluşturulur iken Doğrudan Emisyonlar aşağıdaki kategorilere ayrılarak raporlanmalıdır.

Sera Gazı Kaynakları

  • Sabit Yakma (ör. Isıtıcılar, elektrik jeneratörleri, endüstriyel işlem rekatörleri vb) Emisyonları
  • Mobil Yanma Emisyonlar (ör. Motorlu taşıtlar, kamyonlar, gemiler, uçaklar, lokomotif forkliftler)
  • Doğrudan Proses Emisyonları (Kireç, Çimento vb Karbonatların Kalsinasyonları, Hidrojen, Amonyak Üretimi)
  • Doğrudan Sera Gazı Kaynaklarından Kaynaklanan Kaçak Emisyonlar (flanşlar, vanalar, rakorlar ve dişli bağlantılardan kaçan Emisyonlar, Arıtmadan kaynaklı kaçak emisyonlar, gübrelemeden kaynaklı kaçak emisyonlar)
  • Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliğinden Kaynaklı Emisyonlar (Madencilik, Ormanı ekin arazisine dönüştürmek, Kullanılan Gübrelerde yapılan değişiklikler, Ağaç Ekme veya Kesme faaliyetleri)

  

1- Sabit Yakma Ünitelerinden Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları

Isı, mekanik iş ve buhar üretmek için  Isıtıcılar, gaz türbinleri, kazanlar, Brülör, Ocaklar,  gibi sabit ekipmanlarda yakılan her türlü yakıtın (fosil veya biyokütle) yanmasının sonucu olan Sera Gazı emisyonlarına Sabit Yanma Emisyonları denir.

 Doğrudan Ssabit yanma Emisyonları

 

2- Mobil Yanma Emisyonlar

Organizasyon Dahilinde olan Motorlu taşıtlar, kamyonlar, gemiler, uçaklar, lokomotif forkliftler gibi ulaşım ekipmanlarında yanan yakıtın sonucu olan doğrudan emisyonlar bu sınıfta kategorize edilir.

Organizasyonel sınırlar dahilinde olmayan araçlarda yapılan yolculuklardan kaynaklanan emisyonlar, iş seyahatleri, çalışanların işe gidip gelmeleri, müşteri veya ziyaretçilerin ulaşımından, kiralanan varlıklardan vb. Kaynaklanan "dolaylı emisyonlar" olarak rapor edilmelidir.

Tesis Nakliye Taşıma işi yapıyor ise Taşımadan Kaynaklı Emisyonlar Doğrudan Emisyon olarak kategorize edilmelidir.
Doğrudan Mobil yanma Emisyonları

 

3- Doğrudan Proses Emisyonları

 Organizasyonel Sınırlar içerisinde gerçekleşen endüstriyel prosesler sonucu ortaya çıkan Sera Gazı Emisyonlarına  Doğrudan Proses Emisyonları denir.

endüstriyel prosesler  örnekleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çimento ve kireç üretimi, kimyasal üretim, imalat, petrol ve gaz arıtma ve kaçınma, değiştirme, imha, ayrıştırma sistemleridir.

 Doğrudan Proses Emisyonları

  

4- Doğrudan Kaçak Emisyonlar

Doğrudan kaçak emisyonlar; 
Fosil yakıtları çıkaran, işleyen, depolayan ve dağıtan sistemlerden (örneğin flanşlar, vanalar, rakorlar ve dişli bağlantılar) gelebilir;

Ekipman sızıntılarından (örneğin soğutma sistemleri);

Tarımsal işlemlerden (örn. çürüme ve fermantasyon, gübre, hayvancılık, azotlu gübrelerin uygulanması);

Atık malzemelerin düzenli depolama sahaları, kompostlama tesisleri, atık su arıtma ve diğer atık yönetimi süreçleri gibi kaynaklardan kontrolsüz ayrışması.

Alevlenme veya havalandırmadan kaynaklanan emisyonlar “doğrudan emisyonlar” olarak ölçülür. Alevlenme ve havalandırmadan kaynaklanan emisyonlar kasıtsız veya kasıtlı olabilir.

Örnekler şunları içerir:

Doğal gaz veya hidrokarbon gazı içeren CH4 veya CO2'nin (sabit yanma baca gazı hariç) contalar veya havalandırma boruları yoluyla atmosfere tasarlanmış salımı;

Bakım için ekipman boşaltma; ve ekipmanı çalıştırmak için kullanılan gazın doğrudan havalandırılması (pnömatik cihazlar gibi).

 

Doğrudan Kaçak Emisyonları


5- Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliğinden Kaynaklı Emisyonlar

Topraktaki canlı biyokütleden organik maddeye kadar tüm sera gazlarını kapsayan arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılıktan kaynaklanan doğrudan Sera Gazı emisyonları bu sınıfta değerlendirilir.

 

Örnek :

Ormanı ekin arazisine dönüştürmek

Kullanılan Gübrelerde yapılan değişiklikler

Ağaç Ekme veya Kesme faaliyetleri

arazi kullanımı emisyonları