ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

Kategori 2 İthal Enerjiden Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

İthal Enerjiden Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları yalnızca elektrik, ısı, buhar, soğutma ve basınçlı hava gibi nihai enerji ve kamu hizmetlerinin (elektrik su vb kamu hizmetleri) üretimi ile ilişkili yakıt yanmasından kaynaklanan GHG emisyonlarını içerir. 

ithal elektrik co2 emisyonları

İthal Enerji Emisyonlarının alt kategorilere ayrılması ve tanımlanması örnekleri

  • Kuruluş tarafından ithal edilen elektrik üretimi ve tüketimiyle ilgili sera gazı emisyonları dahil olmak üzere ithal elektrikten kaynaklanan dolaylı emisyonlar.
  • Elektrik hariç, kuruluş tarafından fiziksel bir ağ (buhar, ısıtma, soğutma ve basınçlı hava) aracılığıyla tüketilen enerjinin üretimi ile ilgili GHG emisyonları dahil olmak üzere ithal enerjiden kaynaklanan dolaylı emisyonlar.

 Enerji Temini ile ilgili nakliye ve dağıtım kayıpları bu kategoride değerlendirilmez.

 Örnek:

Elektrik temininde kayıp kaçak emisyonlar

Elektrik Buhar ve Isıtma Soğutma benzeri ithal enerji teminindeki Yakıt kayıp kaçak emisyonları

İthal elektriğin İşlenmesi

Organizasyon tarafından tüketilen ithal elektrikten kaynaklanan emisyonlar, ilgili şebekeyi en iyi karakterize eden emisyon faktörünü, yani tahsis edilmiş iletim hattı, yerel, bölgesel veya ulusal şebeke ortalama emisyon faktörünü uygulayarak organizasyon tarafından lokasyon bazlı yaklaşım kullanılarak ölçülür.

Şebeke ortalamalı emisyon faktörleri, eğer varsa, rapor edilen emisyon yılına veya değilse en son yıla ait olmalıdır.

İthal edilen tüketilen elektrik için şebeke ortalama emisyon faktörleri, elektriğin tüketildiği şebekenin ortalama tüketim karışımına (Fosil Yakıtların Yanması, Hidroelektrik Enerjisi, Rüzgar ve Güneş Enerjisi vb) dayalı olacaktır.

Emisyon faktörleri, aşağıdakiler gibi elektrik üretimiyle ilişkili diğer dolaylı emisyonları da içerebilir:

- iletim ve dağıtım kayıpları;

- Yakıtın çıkarılması, taşınması ve işlenmesi gibi elektriğin üretilmesinde kullanılan diğer yaşam döngüsü süreçleri ve / veya elektrik üretmek için sermaye ekipmanı üretiminde kullanılan işlemler.

Bu dolaylı emisyonlar Kapsam 4 Satınalınan Ürün ve Hizmetin Kullanımı ile ilgili Dolaylı Emisyonlara dahil edilmelidir .

 

İhraç edilen elektriğin işlenmesi

"İhraç edilen" terimi, organizasyon tarafından organizasyon sınırları dışındaki kullanıcılara sağlanan elektriği ifade eder.

Kuruluş tarafından üretilen ve ihraç edilen veya dağıtılan elektrikten doğrudan sera gazı emisyonları ayrı olarak rapor edilebilir, ancak kuruluşun toplam doğrudan sera gazı emisyonlarından düşülmez.