ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

SERA GAZI DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN FİRMALARIN TARAFSIZLIK BAĞIMSIZLIĞI NEDİR NASIL OLMALIDIR ?

Sera Gazı Doğrulayıcı kuruluşlar firmalar Doğrulama yapacağı  işletmeden firmalardan bağımsız ve doğrulama faaliyetlerini yürütürken tarafsız olmalıdır. 

Sera Gazı Doğrulayıcılarda Bağımsızlık ve Tarafsızlık Kavramları Nedir ?

Bağımsızlık  hiç bir ticari ilişkisi menfaat ilişkisi ve organik bağın olmaması anlamında kullanırken Tarafsızlık ise gerçeği nesnel veriler ile yansıtma anlamında kullanılır. 
Bu anlamda bir Sera Doğrulayıcı kuruluş ve bu kuruluşun denetim doğrulama ekibi doğrulama yapacağı firmalarda tesisler ile ticari menfaat ilişkisi içinde olmaması gerektiği aynı zamanda yapılan Sera Gazı doğrulaam faaliyetlerinde ise yanlızca tebliğ ve uluslar arası standartlara dayalı bir şekilde doğrulama faaliyetlerini yürütmesini ve gerçeği yansıtması beklenmektedir. 

Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşlar Doğruma Ekibi Bağımsızlık ve Tarafsızlığı Nasıl Sağlamalıdır ?


Sera Gazı Doğrulayıcı kuruluş
veya tüzel kişiliğinin bir parçası; doğrulama yapacağı bir firma işletme veya bir tesisin sahibi veya bir tesisin sahipliğinde olamaz. Sera Gazı Doğrulayıcı kuruluş, ortak sahiplilik, ortak yönetim, ortak idare, ortak personel, kaynak paylaşımı, ortak muhasebe, ortak sözleşmeler ve pazarlama yolu ile bir bağ içerisinde olduğu tesis için sera gazı doğrulama faaliyetlerini yürütemez.

Sera Gazı Doğrulayıcı kuruluşun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri ve Tebliğ kapsamında görev yapan personeli, bir işletme veya tesis ile son üç yıl içerisinde, (Akreditasyon muayene denetim, kalibrasyon vb konular hariç olmak üzere) ticari bir ilişki içerisine girmiş ise doğrulayıcı kuruluş bu işletme veya tesis için doğrulama faaliyetlerini yürütemez.

Not : "Ulusal ve uluslararası standartlarla belirlenen uygunluk değerlendirme şartlarına ve esaslarına göre tarafsız ve bağımsız olarak yürütülen ve TÜRKAK tarafından veya Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanınma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş her türlü belgelendirme, muayene, gözetim, kalibrasyon, standartlara uygunluk, sadece ürüne yönelik laboratuvar hizmetleri ve eğitim faaliyetleri ticari bir faaliyet olarak değerlendirilmez"

Sera GazıDoğrulayıcı kuruluş, fiili veya olası bir menfaat çatışması içinde olan ve Baş doğrulayıcı, Doğrulayıcı, Teknik Uzman, Bağımsız denetçi larak görev yapan personeli, bu durumun söz konusu olduğu işletme veya tesise ait sera gazı  emisyon raporunun doğrulamasında görevlendirmesi yasaktır.

Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş; Baş doğrulayıcı, Doğrulayıcı, Teknik Uzmandan oluşan Denetim Ekibi kurmak zorundadır. Denetim Ekibinden olaşuna denetim birimi nesnelliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanmış ve doğrulama işlemlerini  bağımsız şekilde yürtmek zorundadır. Doğrulama faaliyetleri sadece Denetim Ekibi veya Birimi tarafından yürütülür. Bu birim Tebliğ kapsamındaki doğrulama ve eğitim faaliyetleri dışında hiçbir faaliyeti yürütemez.

Doğrulayıcı kuruluş, personelinin veya faaliyetlerinin, doğrulamanın gizliliğini, nesnelliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkilemesini önleyecek tedbirleri alır.

Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama raporunun hazırlanmasını veya bağımsız gözden geçirilme süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri başka bir kişi, kurum veya kuruluş aracılığı ile gerçekleştiremez ve bu görevlerini devredemez.

Doğrulayıcı kuruluşların, bu maddede yer alan hükümlerin kendi içinde uygulanmasını temin etmek üzere kurallar oluşturması ve Tebliğ kapsamında istihdam edilen tüm personelin sözleşmelerine bu durumların ortaya çıkması sonucunda kendilerine uygulanacak yaptırımlara ilişkin maddeler koymaları zorunludur.

Doğrulayıcı kuruluşların, Tebliğ hükümlerine aykırı davranan bir personeli tespit etmesi durumunda, bu durumu beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmeleri zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş kanunlarında yer alan görev ve faaliyetler, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir.