ANKARA
0312 473 78 73
İSTANBUL
0216 461 78 73

SERA GAZI EMİSYON RAPORU NEDİR NE ZAMAN NASIL HAZIRLANIR RAPORDA NELER OLMALIDIR NASIL DOĞRULATILIR KİM DOĞRULAR?

Sera Gazı Emisyon Raporu Nedir Ne zaman Hazırlanır Kim Doğrular ?


Sera Gazı İzleme Planını Bakanlığa Sunan firmalar onaylanan  Sera Gazı İzleme Planına göre  İzleme Planını verdikleri yıl boyunca Sera Gazı Emisyonlarını izleyecek ve bir sonraki yılın Ocak Şubat Mart ve Nisan ayının sonuna kadar Sera Gazı Emisyon Raporunu Hazırlamak ve Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşlara Onaylatmak ve Doğrulatmak zorundalar.

Peki Firmalar Bu doğrulatmak zorunda oldukları Sera Gazı Emisyon Raporu Nedir Nasıl Hazırlayacak ve Raporda Neler olacak Nelere dikkat edecekleri ile ilgili husus için 
SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI TEBLİĞİNDE EK-9 da belirtilen kirterlere göre hazırlamak zorundalar

Bakanlığın Hazırlamış olduğu İzleme ve Raporlama Tebliğine göre Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporlarının nasıl Hazırlanacağı ile ilgili Raporlama Klavuzu hazırlandı Klavuzu indirmek için Lütfen linki tıklayınız. 

Örnek Sera Gazı Emisyon Rapor Örneği İndirmek için Tıklayınız


Sera Gazı Emisyon Raporu İçeriği Nedir Nasıl Hazırlanır ve Neler Olmalıdır ?

 Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu aşağıdaki bilgilerin bir raporda toplanması ile hazırlanır. Sera Gazı Emisyon Raporu yıllık hazırlanır ve bir öncei yılın Sera Gazı İzleme Planına uygun yapılan izleme verileri ile hazırlanır. 

(1) Tesisi tanımlamaya yönelik:

         (a) Tesisin adı ve tam yazışma adresi,

         (b) Tesiste yürütülen ve Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan faaliyetlerin tipleri ve sayıları,

         (c) Belirlenen temas kişisine ilişkin adres, telefon, faks ve e-posta bilgileri,

         (ç) Tesisin ve/veya ana firmanın sahibinin adı,

         (d) Tesisin koordinatları,

(2)    Raporu doğrulayan kuruluşun adı ve adresi,

 

(3)    Raporlama yılı,

 

(4)    İlgili onaylanmış ve doğrulanmış izleme planına referans ve planın sürüm sayısı,

 

(5)    Tesis işletimindeki değişiklikler, Bakanlıkça onaylanmış izleme planında raporlama döneminde gerçekleşen değişiklikler ve geçici sapmalar, geçici ve kalıcı kademe değişiklikleri, bu değişikliklerin nedenleri, geçici değişikliklerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile kalıcı değişikliklerin başlangıç tarihleri,

 

(6)    Tüm emisyon kaynakları ve kaynak akışlarına ilişkin:

(a) t CO2(eşd) olarak ifade edilen toplam emisyonlar,

(b) CO2 haricindeki sera gazları için “ton” olarak ifade edilen toplam emisyonlar,

(c) 19 uncu madde uyarınca hangi izleme yönteminin (ölçme/hesaplama) kullanıldığına dair bilgi,

(ç) Uygulanan kademeler,

(d) Faaliyet verisi:

          (i)        Yakıtlar için, yakıt miktarı (ton veya Nm3 olarak) ve NKD (GJ/t veya GJ/ Nm3 olarak) verisi,

          (ii)       Bütün diğer kaynak akımları için miktar (ton veya Nm3 olarak),

(e) 33 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlara göre ifade edilen emisyon faktörleri, birimsiz oran olarak ifade edilen biyokütle oranı, yükseltgenme ve dönüşüm faktörleri,

(f) Yakıtlar için emisyon faktörleri enerji yerine kütle ile ilgili olduğunda, ilgili kaynak akışının NKD için ikame verisi.

 

(7)    Kütle dengesi yönteminin uygulandığı durumlarda, kütle akımı, tesisten içeri ve dışarı her bir kaynak akışı için karbon içeriği, varsa biyokütle oranı ve net kalorifik değeri,

 

(8)    Raporlanacak diğer bilgiler:

(a) TJ olarak ifade edilen veya prosese giriyorsa t veya Nm3 olarak ifade edilen yanmış biyokütle miktarları,

(b) Emisyonları belirlemek için ölçüm temelli yöntem kullanıldığında, t CO2 olarak ifade edilen, biyokütle kaynaklı CO2 emisyonları,

(c) Varsa, yakıt olarak kullanılan biyokütle kaynak akışlarının net kalorifik değeri için ikamesi,

(ç)  t ve TJ olarak ifade edilen, yanmış biyosıvılar ve biyoyakıtların miktarları ve enerji içerikleri,

(d) 47 nci madde uyarınca, t CO2 olarak ifade edilen, bir tesise transfer edilen veya bir tesisten transfer edilen CO2,

(e) 46 ncı madde uyarınca, t CO2 olarak ifade edilen, bir tesise transfer edilen veya bir tesisten transfer edilen dahili CO2,

(f) CO2 transferi olduğu durumlarda, transfer eden ve edilen tesislere ilişkin kimlik bilgileri,

(g) t CO2 olarak ifade edilen, transfer edilen biyokütle kaynaklı CO2,

 

(9) Bir ölçüm yönteminin uygulandığı durumlarda:

(a) CO2’nin, yıllık fosil CO2 emisyonları ve biyokütle kullanımı kaynaklı yıllık CO2 emisyonları olarak ölçüldüğü yer,

(b) Yıllık saatlik ortalama ve yıllık toplam değer olarak ifade edilen, sera gazı konsantrasyonları ve baca gaz akışı ölçümleri,

 

(10)20 nci madde kapsamında asgari yöntem uygulandığında, yöntemin uygulandığı emisyon kaynakları ve kaynak akımları için emisyonları belirlemeye yönelik gerekli tüm veri ile birlikte, faaliyet verisi için ikame veri, hesaplama faktörü ve bir kademe yöntemi altında raporlanacak olan diğer parametreler,

 

(11)Veri boşluklarının oluştuğu ve 56 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca ikame veri ile kapatıldığı durumlarda: 

(a) Her bir veri boşluğunun oluştuğu kaynak akışı veya emisyon kaynağı,

(b) Her bir veri boşluğunun nedenleri,

(c) Her bir veri boşluğunun başlangıç ve bitiş tarihi ile saatleri,

(ç) İkame veriye dayanarak hesaplanan emisyonlar,

(d) İkame veri için tahmin yönteminin izleme planında yer almadığı hallerde, kullanılan yöntemin ilgili zaman süreci içinde emisyonların eksik tahminine yol açmayacağına dair belgeleri de içerecek şekilde tahmin yönteminin detaylı tarifi,

(12)        Raporlama yılı süresince tesisin sera gazı emisyonları ile ilgili, raporlama dönemi boyunca tesiste olan diğer değişiklikler,

(13)        Varsa, birincil alüminyumun üretim seviyesi, raporlama dönemi süresince anot etkisinin sıklığı ve ortalama süresi veya raporlama dönemi süresince anot etkisi aşırı gerilim verisi, ek-3 kapsamında CF4 ve C2F6 için tesise özgü emisyon faktörlerinin en güncel tespitinin sonuçları ve kanalların toplama verimliliğinin en güncel tespitinin sonuçları,

(14) Tesis için kullanılan atık tipleri, yakıt veya girdi olarak kullanımlarından kaynaklanan emisyonlar, ilgili atık mevzuatında belirtilen sınıflandırma kullanılarak raporlanır. Bu amaç ile ilgili altı haneli kod tesiste kullanılan ilgili atık tiplerinin isimleri ile birlikte belirtilir.

Farklı emisyon kaynaklarından veya aynı tip faaliyete ait her bir tesisin aynı tip kaynak akımlarından kaynaklanan emisyonlar, bahse konu faaliyet tipi için kümelenerek raporlanabilir.

Bir raporlama dönemi içinde kademeler değiştiğinde, işletme emisyonları hesaplayacak ve raporlama döneminin ilgili bölümleri için yıllık raporda ayrı bölümler olarak raporlayacaktır.